Общи условия

Общите условия за използване на уебсайта www.r1zen.com са както следва:

I. ОБХВАТ

Чл. 1. (1) Тези общи условия служат за уреждане на връзките между „ЕНД СЕО“ ЕООД, ЕИК 206279306 (наричано по-късно „ЕНД СЕО“) и потребителите на уебсайта https://www.r1zen.com (позоваван като „Уебсайтът“).

(2) С достъпа и посещението на Уебсайта потребителите се съгласяват да се придържат към настоящите Общи условия и към всички бъдещи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

II. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТИТУЛЯРЯ НА УЕБСАЙТА

Чл. 2. (1) Информация относно ЕНД СЕО:

Наименование: „ЕНД СЕО“ ЕООД
ЕИК: 206279306
Седалище и адрес на управление: област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, район „Център“, ул. „Бузлуджа“ № 13, ет. м, офис 3
Контактни данни: Област Ямбол, община Ямбол, гр. Ямбол 8600, район „Център“, ул. „Бузлуджа“ № 13, ет. м, офис 3, имейл: office@r1zen.com

(2) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2
Телефони: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19, факс: 02/915 35 25
Имейл: kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

III. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 4. (1) Всички публикации в Уебсайта са изключителна интелектуална собственост на Райзън и са предмет на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права, без право на използване без предварително писмено съгласие от ЕНД СЕО.

(2) Изображенията в Уебсайта на ЕНД СЕО и другите визуални елементи, представляващи интелектуална собственост на ЕНД СЕО, не могат да бъдат използвани от трети страни без предварително писмено съгласие на ЕНД СЕО.

(3) Всяко използване на материали, публикувани в Уебсайта, без разрешението на ЕНД СЕО, представлява нарушение, за което нарушителят носи административна, наказателна отговорност съгласно действащото българско законодателство.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 5. (1) Райзън предприема мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно Закона за защита на личните данни и Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта в Интернет.

(2) Райзън не разкрива лични данни и лична информация на трети лица и не изисква регистрация за използване на Уебсайта от потребителите.

(3) При предоставяне на лични данни през Уебсайта, потребителите се съгласяват да получават бюлетин (newsletter), изпращан от Райзън на посочения от тях имейл адрес за кореспонденция.

(4) От 28.05.2018 г., като начална дата на прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на личните данни), съгласието за обработка на личните данни се получава изрично от потребителя, в писмен вид и за всеки конкретен случай.

V. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГ

ОВОРНОСТТА

Чл. 6. (1) Райзън предоставя достъп до съдържанието на Уебсайта в текущото му състояние и не гарантира, че информацията в материалите на Уебсайта води до очакваните от потребителите резултати.

(2) Райзън не носи отговорност за вреди и загуби, причинени на потребителите, възникнали в резултат на материали, публикувани на Уебсайта.

(3) Райзън не носи отговорност за вреди, причинени на потребителите от трети лица при използване на Уебсайта и съдържанието му.

VI. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 7. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни от ЕНД СЕО по всяко време, като ЕНД СЕО ще публикува промените на Уебсайта, заедно със съобщение до потребителите за въведените промени.

(2) Промените в настоящите общи условия са валидни за всички потребители на Уебсайта от момента на публикуването им.

VII. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 8. За въпроси, които не са уредени в тези общи условия, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.